CichaMyśl...

112 tekstów – auto­rem jest Cicha­Myśl....

Na czas

Cza­sem człowieka nachodzi na myślenie
a po­dob­no myśle­nie jest w wy­sokiej cenie,
wiec i mnie naszło o 00:12 ta­kie pytanie
czy jak pół godzi­ny te­mu było wczoraj
to za pół godzi­ny będzie jut­ro kochanie?

Tyl­ko czy ktoś mi za taką fi­lozo­fie zapłaci,
sko­ro każdy ją mam na wewnętrznej stro­nie gaci? 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2015, 16:43

sercowe cykady

cyk, cyk, cyk cyk,cyk cyk,
coś dźwięk tak cichy we mnie wydaje...
al­bo mi się zdaje,
może to w głowie szu­mi z rozdrażnienia?
coś mnie drażni?
nie, coś mnie rozpromienia!
jed­nak chodzę os­tatnio ja­koś nerwowo
może to grypa?
prze­cież czuję [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 6 stycznia 2015, 22:48

Dno

Koło ratunkowe
Mayday
Topielec

Har­fa kłam­stw gra.
Los szar­pie struny.
Słychać świst ula­tujących prawd.
Niemo­ral­nie nienor­malni
pa­ranoicy spa­cerują uli­cami
za­topionych miast.
Dep­czą za­topiony wrak.
Wrak człowieka.
Człowieka brak.
SOS nadaremne.

Zmiana orkiestry.

Mar­sz pogrzebowy.
Wstań i wal­cz.
Na­bierz po­wiet­rze do płuc.
Nie na­bieraj wo­dy do ust.
Za późno.
Człowiek za burtą.
Padł.

Spokojnie.
Dno zos­tało.
Zaw­sze możesz na nie spaść. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 lutego 2014, 01:16

Rozmyślanie o czymś nad niczym

Tak łat­wo można po­paść w za­myśle­nie,
o ket­chu­pie na sto­le bądź o dżemie.
Szu­kać w nich powiązania,
składu, ko­loru, przy­dat­ności do śniadania.
I szu­kać tam cze­goś, cze­go nie ma,
bo co cieka­wego jest w dżemach?
A jednak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 stycznia 2014, 00:20

*TEKST* ,,Grom''

Cisza tak dziś głośno gra
Skrzeczy w myślach sta­ra praw­da.
Już za szybą widzę cień
Sta­rań które poszły precz

Płacz, płacz mo­je ty kochani
Płacz może coś się dziś sta­nie
Spad­nie niczym grom z nieba
Nagła [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 stycznia 2014, 01:00

Ad­re­nali­na to ta­niec dwóch skraj­nych emocji. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 lipca 2013, 01:34

Gdy­by życie ra­niło nas fi­zycznie, to część z nas by już nie żyła. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 12 czerwca 2013, 00:38

Bo ja wszys­tkich ludzi kocham!


Dopóki ich nie poznam... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 kwietnia 2013, 13:55

Gwiazdy Ziemi

Ludzie cza­sem chcą umrzeć,
na chwilę,
By zna­leźć się
bliżej gwiazd,
Nie wiedzą jed­nak, że dla naj­bliższych
są naj­jaśniej­szą ze wszys­tkich gwiazd,
Są dla nich słońcem,
dającym światło w tu­nelu ciem­nych prawd.
Są życzeniem
wy­powiada­nym do spa­dających gwiazd.
Orbitą
w której wiruje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 stycznia 2013, 20:09

Gwiazdy Ziemi

Ludzie cza­sem chcą umrzeć,
na chwilę,
By zna­leźć się
bliżej gwiazd,
Nie wiedzą jed­nak, że dla naj­bliższych
są naj­jaśniej­szą ze wszys­tkich gwiazd,
Są dla nich słońcem,
dającym światło w tu­nelu ciem­nych prawd.
Są życzeniem
wy­powiada­nym do spa­dających gwiazd.
Orbitą
w której wiruje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 sierpnia 2012, 01:06

CichaMyśl...

Normalny człowiek.

Zeszyty
  • Wszystko. – Nic niczym nie od­grodzo­ne, na nic nie podzielo­ne, do nicze­go pro­wadzące, wszędzie przy­dat­ne, mądrze uczące, cieka­wie uka­zujące.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CichaMyśl...

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 stycznia 2015, 16:43CichaMyśl... do­dał no­wy tek­st Na czas

6 stycznia 2015, 22:48CichaMyśl... do­dał no­wy tek­st sercowe cy­kady